Algemene Voorwaarden Unicum ID B.V.

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder “Unicum” : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Unicum ID B.V., Ondernemingsweg 232, 1422 DZ Uithoorn

Voorheen; Marktplein 2, 1421 AC Uithoorn

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, leveringen en andere overeenkomsten met/van Unicum zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2 Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de opdrachtgever alleen bindend indien en voor zover deze door Unicum uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en 6 maanden geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn en/of wanneer meer werkzaamheden noodzakelijk zijn dan uit de aanvraag blijkt, heeft Unicum het recht het meerwerk in rekening te brengen, dan wel de prijzen aan te passen.
2.3 Indien er zich na het aangaan van enige overeenkomst prijsverhogingen voordoen, welke buiten de invloedsfeer liggen van Unicum, is Unicum gerechtigd deze prijsverhogingen door te belasten aan de contractpartner.
2.4 Indien bij het opstellen van een offerte, op verzoek van de klant, meer dan gebruikelijke inspanningen van Unicum worden verlangd, is Unicum gerechtigd de kosten hiervan in rekening te brengen, zelfs wanneer deze offerte niet tot een overeenkomst leidt.

Artikel 3 – Opdrachten / Orders

3.1 Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij als zodanig wederzijds schriftelijk zijn bevestigd.
3.2 De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht Unicum volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Unicum, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.
3.3 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor tijdige inspectie van de door Unicum te leveren zaken. Bij een levering ten behoeve van een expositie, zulks in de meest ruime zin, dient die inspectie direct bij oplevering te geschieden. Reclames dienen in dat geval direct te worden gedaan. In alle andere gevallen dient er binnen drie werkdagen te worden gereclameerd. Geschiedt dit niet (tijdig) dan heeft Unicum aan haar verplichtingen voldaan.

Artikel 4 – Wijziging opdracht

4.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden, wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk en worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.
4.2 Indien Unicum, door omstandigheden welke ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend waren, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Unicum gerechtigd de daaruit vloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever wordt hierover, voor zover dat mogelijk is,vooraf geïnformeerd. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. De facturen die betrekking hebben op de wel uitgevoerde werkzaamheden, dienen te worden voldaan.

Artikel 5 – Levertijd

5.1 De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door Unicum wordt ontvangen.
5.2 Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Leveringen

6.1 Unicum is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering.
6.2 Unicum is tevens gerechtigd te allen tijde vóór aanvang van de werkzaamheden of tijdens de werkzaamheden gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 7 – Risico’s en Verzending

7.1 Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.
7.2 In geval van gebruik bij een tentoonstelling of evenement is de opdrachtgever verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot het in het werk gebruikte goederen van Unicum ten spoedigste aan Unicum te berichten en is gehouden om daarvoor genoegzaam verzekerd te zijn en de schade die aan goederen ontstaan volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.
7.3 De schadevergoeding bedraagt in elk geval de vervangingswaarde, onverminderd de verdere aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade opkomend aan de zijde van Unicum.

Artikel 8 – Garantie

8.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen spant Unicum er zich bijzonder voor in dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en Copyright

9.1 Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde zaken en/of diensten eigendom van Unicum. Unicum behoudt zich derhalve uitdrukkelijk de integrale eigendom voor zolang er geen integrale betaling is verricht.
9.2 Unicum behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever tot het vervaardigen ervan de opdracht heeft verstrekt.
9.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, reclame-, communicatie- of multimedia-uiting waarvan Unicum het auteurs-, beeld-, of copyright bezit, te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen – ook niet een deel ervan – zonder schriftelijke toestemming van Unicum.
9.4 Het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden behoort niet tot de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever vrijwaart Unicum dienaangaande te allen tijde. Dit laatste geldt onverkort eveneens wanneer Unicum op verzoek van de opdrachtgever werken van derden of andere producten van derden, waarop mogelijk rechten van intellectuele eigendom zouden kunnen rusten, bewerkt.
9.5 Unicum is gerechtigd haar naam op het ontwerp, reclame-, communicatie- of multimedia-uiting te vermelden.
9.6 Unicum heeft voor promotionele doeleinden het recht om van het verwezenlijkt project foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze openbaar te maken, tenzij bij opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
9.7 Wanneer de overeenkomst tevens inhoudt dat de opdrachtgever zaken huurt van Unicum, dienen deze direct bij aflevering door de opdrachtgever te worden geïnspecteerd. Na aflevering kunnen geen reclamaties meer plaatsvinden. De gehuurde zaken dienen in goede toestand te worden geretourneerd. Bij inname vindt eveneens een gezamenlijke inspectie plaats. Eventuele geconstateerde gebreken of vermissingen dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte (voorschot) factuur plaats te vinden.
10.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de debiteur van rechtswege in gebreke en is Unicum gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 1,5% per maand – een gedeelte van een maand voor een volle gerekend – of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.
10.3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden zoals omschreven in dit artikel is Unicum gerechtigd de goederen en/of diensten terug te nemen en/of haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden.
10.4 Unicum behoudt zich het recht voor buiten de overeengekomen vergoeding voor haar producten en diensten van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, en rente te vorderen, die door het uitblijven van de betaling na de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn zijn ontstaan. Unicum is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 10% van het verschuldigde, met een minimum van € 300,–.

Artikel 11 – Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever

11.1 De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11.2 In bovenstaande gevallen heeft Unicum voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht Unicum vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
11.3 Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is Unicum gerechtigd de volledige prijs van door haar geleverde diensten en goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van Unicum.

Artikel 12 – Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan internetstoringen, internetvirusaanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Unicum door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Unicum niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst schriftelijk worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13 – Ontbinding

Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt, heeft Unicum het recht deze overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Unicum op vergoeding van de geleden schade, gederfde winst en rente.

Artikel 14 – Geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten met Unicum is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Bij gebreke van een bevoegde Nederlandse rechter, is de Rechtbank/Hof/Sector Kanton in het arrondissement Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen.

Artikel 15 – Overig

15.1 Alle afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden als supplement van deze overeenkomst en te worden ondertekend door beide partijen.
15.2 Opdrachtgever en Unicum kunnen hun rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
15.3 Als een van de bepalingen van deze overeenkomst om welke reden dan ook nietig wordt verklaard, zal de geldigheid van de overige bepalingen niet worden beïnvloed. In dat geval zal de nietig verklaarde bepaling worden vervangen door een andere wettelijke bepaling, die het dichtst bij de originele bedoeling van de partijen in deze overeenkomst ligt.
15.4 Internetstoringen, internet virusaanvallen, of andersoortige storingen bij derden, waarvan Unicum afhankelijk is voor het leveren van zaken en/of diensten alles in de meest ruime zin van het woord, kunnen Unicum nimmer worden aangerekend. Unicum behoudt zich het recht voor naar eer en geweten de extra kosten die worden gemaakt om situaties te herstellen aan opdrachtgever door te belasten.
15.5 Unicum is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade bij de opdrachtgever en/of derden, hetzij voortkomende uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de overeenkomst strekkende tot het bedenken en ontwerpen van het werk of tot uitvoering en in gebruik geving van het werk, hetzij ten gevolge van enig gebrek, hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan het werk, tenzij ten gevolge van enig andere oorzaak verband houdende met de overeenkomst tussen partijen, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van Unicum. De opdrachtgever dient te allen tijde genoegzaam verzekerd te zijn voor haar eigen directe en indirecte schade.